Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies

Strona głównaPolityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM
https://www.artimega.pl

Ochrona danych to kwestia wzajemnego zaufania, a my zapewniamy, że Państwa dane znajdują się w dobrych rękach. Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej.
Aby podczas odwiedzin witryny naszego sklepu internetowego czuli się Państwo pewnie, niniejszym informujemy Państwa w naszej polityce prywatności:
• Jakie dane zapisujemy podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym www.artimega.pl.
• W jakim celu przetwarzamy Państwa dane.
• Jakie posiadają Państwo prawa i możliwości dokonania ustawień, w szczególności, w jaki sposób mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych lub wycofać ewentualnie udzielone zgody

I Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych odnośnych krajowych przepisów państw członkowskich, a także innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Artimega Magdalena Kierkuś-Piotrowska z siedzibą w miejscowości Brody, 26-200 Końskie, Brody 4a o numerze NIP: 6581902545 oraz REGON: 260655768 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

II Podstawowe pojęcia i informacje

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora (np. Imię, nazwisko, numer, identyfikator internetowy) lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, tożsamości psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.
Szczególne kategorie danych osobowych
Szczególne kategorie danych osobowych obejmują “wrażliwe dane osobowe”, tj. Dane, które mogą potencjalnie szkodzić osobie, której dotyczą dane, społecznie, w miejscu pracy, w szkole lub być przyczyna dyskryminacji. Takie dane osobowe zwykle dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych, a także danych biometrycznych wykorzystywanych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podmioty danych

Podmiotami danych są osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą I które mogą, bezpośrednio lub pośrednio być zidentyfikowane.

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. O ile nie określano inaczej w niniejszym dokumencie lub w warunkach określonej usługi, Artimega będzie rozumiany jako administrator danych osobowych.

Procesor danych osobowych

Procesorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która na podstawie pisemnej umowy i instrukcji administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzane danych osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorze danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane sposoby, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnienie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

III Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
  f) Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: info@artimega.pl .
  g) Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

IV Używanie plików cookies

 1. Opis i zakres przetwarzania danych (analiza przeglądania internetu)
  Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników podczas przeglądania internetu. W ten sposób można przesyłać następujące dane:
  a. Wprowadzone hasła wyszukiwania
  b. Częstotliwość wywoływania strony internetowej
  c. Korzystanie z funkcji strony internetowej
  Zebrane w ten sposob dane użytkowników podlegają pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Dlatego przyporządkowanie tych danych do konkretnego użytkownika nie jest możliwe. Nie są one przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.
 2. Opis i zakres przetwarzania danych (funkcja „koszyk”)
  Niektóre pliki cookies pozostają na Twoim komputerze na stałe i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookies). Nasi partnerzy nie mogą korzystać z naszej strony internetowej w celu zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych za pomocą plików cookies. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. W ustawieniach bezpieczeństwa możesz na tymczasowe i gromadzone pliki cookie zezwolić lub nie, i to niezależnie od siebie. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookies, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą być wyświetlane niepoprawnie. Aby skorzystać z naszego koszyka, trzeba zezwolić na tymczasowe pliki cookies! Dane przechowywane w naszych plikach cookies nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi (nazwisko, adres itp.). Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy łączyć danych przechowywanych w naszych plikach cookies z Twoimi danymi osobowymi (nazwiskiem, adresem itp.).
 3. Gromadzenie danych za pomocą Google Analytics
  Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi polegającej na analizie usług internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Na przykład rejestrują one informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, Twoim adresie IP, stronie, z której wcześniej korzystałeś (URL strony odsyłającej) oraz dacie i godzinie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, generowane przez ten plik tekstowy, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów tych stron oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w imieniu Google przetwarzają te dane strony trzecie, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Takie korzystanie podlega anonimizacji lub pseudonimizacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz bezpośrednio w Google.
 4. Cel przetwarzania danych
  Wykorzystanie plików cookies do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez te pliki dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.
 5. Czas przechowywania, możliwości sprzeciwu i usunięcia
  Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez jego komputer na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce możesz przesyłanie plików cookie wyłączyć lub ograniczyć. Zapisane już pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Jeżeli pliki cookies zostaną dla naszej strony internetowej wyłączone, pełne wykorzystanie jej wszystkich funkcji może nie być możliwe.
  Transmisjom plików Flash cookies nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, natomiast jest to możliwe poprzez zmianę ustawień Flash Playera.

V Rejestracja w celu utworzenia konta klienta

Naturalnie można dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.artimega.pl nie posiadając osobistego konta klienta. Rejestracja w naszym sklepie internetowym ułatwi jednak Państwu dokonywanie kolejnych zakupów i sprawi, że zakupy staną się bardziej zindywidualizowane i prostsze. Przy kolejnym zamówieniu nie będą musieli Państwo na przykład ponownie uzupełniać danych adresowych, wybierać sposobu płatności czy określać sposobu dostawy. Korzystając z konta klienta możemy także zachować Państwa dane (np. dane o zamówieniach i pozycje na liście życzeń, a także oglądane przez Państwa produkty) i powiązać je z naszą bazą klientów i na tej podstawie przedstawiać Państwu spersonalizowane oferty produktów oraz wyświetlać bardziej trafne wyniki wyszukania, które będą opierać się na Państwa dotychczasowych preferencjach zakupowych.
Po dokonaniu rejestracji w celu założenia konta klienta uzyskają Państwo od nas bezpośredni i chroniony hasłem dostęp do Państwa danych podstawowych zachowanych u nas (np. numer klienta, imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące płatności), a także do danych dotyczących zamówień (zamówione produkty, numery artykułów, informacje o rozmiarach) oraz dostęp do pozostałych informacji (np. produkty na liście życzeń). Dane, które podczas rejestracji należy uzupełnić obligatoryjnie, są z reguły specjalnie oznaczone, np. gwiazdką („*“). W przypadku informacji podawanych dobrowolnie informujemy, w jakim celu je zbieramy. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, zachowujemy przez krótki czas użyty przez Państwa podczas rejestracji adres IP.
Konto klienta i znajdujące się na nim zapisane dane można w każdej chwili usunąć. W tym celu prosimy o przesłanie nam powiadomienia, które nie wymaga zachowania określonej formy, np. na adres e-mail info@artimega.pl, lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Proszę pamiętać: Usunięcie konta klienta nie pociąga za sobą automatycznie usunięcia historii zamówień i zachowanych w związku z nimi danych osobowych.

VI Zamówienia w sklepie internetowym

Rejestrujemy, jakie produkty są przez Państwa zamawiane lub umieszczane na liście życzeń. Poza tym utrwalamy dane, które pojawiają się bezpośrednio podczas realizacji Państwa zamówień. Dane dotyczące zamówień obejmują w szczególności:
• informacje o zamówionych produktach, np. numery artykułów i rozmiar
• adres e-mail
• adres dostawy i adres, jaki ma widnieć na fakturze
• dane dotyczące płatności
• informacje o realizowaniu zobowiązań płatniczych oraz o wypłacalności, które otrzymujemy na Państwa temat od wywiadowni gospodarczych
• informacje o zwrotach i reklamacjach (np. przyczyny zwrotów, zgłoszenia wad)
• numery zamówień
• numery śledzenia przesyłek firm przewozowych
Nawet jeżeli dokonają Państwo kilku zakupów jako gość i w każdym wypadku użyją identycznych danych podstawowych, nasze systemy połączą Państwa dane w jednym jednolitym rekordzie danych klienta w celu ułatwienia zarządzania naszą bazą klientów. Jeżeli zdecydują się Państwo później założyć konto klienta i zarejestrować się, rekord z Państwa danymi możemy połączyć z utworzonym kontem klienta, co umożliwi Państwu dostęp do dotychczasowych zamówień.

VII Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
  Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać w celu kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te to:
 2. Numer zamówienia
 3. Numer telefonu
 4. Imię i nazwisko
 5. Numery kluczowe
  W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:
 6. Adres IP użytkownika
 7. Data i godzina rejestracji
  W celu przetwarzania danych Twoja zgoda jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania i odwołuje się do niniejszej polityki prywatności.
  Alternatywnie można skontaktować się z nami za pomocą podanego adresu mailowego. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika przesłane mailem.
  Będą one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.
  Potrzebne dane takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail będą zbierane poprzez naszą stronę internetową, aby zapewnić Tobie niezbędne informacje.
 8. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na udostępnieniu wyżej opisanej lokalizacji sklepów.
  Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 9. Cel przetwarzania danych
  Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam jedynie do realizacji kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez E-mail istnieje również konieczne i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.
  Pozostałe dane osobowe, przetwarzane podczas procesu wysyłania, służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 10. Czas przechowywania
  Dane zostaną usunięte, skoro tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i wiadomości wysyłanych mailem jest to sytuacja, gdy zakończyła się dana rozmowa z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy z okoliczności można wywnioskować, że daną sprawę ostatecznie wyjaśniono.
  Dodatkowe dane osobowe, zgromadzone podczas procesu wysyłania, zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
 11. Możliwość sprzeciwu i usuwania
  Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez E-mail, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
  Sprzeciw mailem lub pocztą na adres:
  Artimega
  Brody 4a
  26-200 Końskie
  info@artimega.pl
  Wszystkie dane osobowe, zapisane w trakcie kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte.
Zacznij pisać, aby zobaczyć produkty, których szukasz.
Koszyk
Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Utwórz konto